(Photos of last year's winners)

 

APAC – British Council John McDowell Award 2017

S’obre la convocatòria dels premis adreçada a professorat o futur professorat de llengua anglesa, que siguin membres de l’associació, per treballs portats a terme durant el 2017, amb les següents

BASES

MODALITAT A

Premi individual adreçat a professorat o futur professorat de qualsevol tram educatiu obligatori i post-obligatori que presenti des d’un treball enfocat a la reflexió o la recerca en el camp de l’ELT fins a disseny de programació d’aula o experiències concretes.

En el cas d’experiències, és imprescindible introducció, objectius i conclusió.

MODALITAT B

Premi individual adreçat a alumnat de Batxillerat que presenti un treball de recerca  en llengua anglesa que pot estar relacionat amb qüestions de llengua i cultura,  o bé amb altres camps, realitzat durant el curs anterior. Cal que el professor/a tutor/a faci una breu presentació del treball i de l’alumne/a.

MODALITAT C – premi col·lectiu

Premi col·lectiu adreçat a professorat i el seu alumnat que presentin activitats d’ensenyament-aprenentatge fetes a l’aula i/o en entorns virtuals etc., durant el curs anterior.  Imprescindible que vagin precedides d’una introducció, objectius, continguts i conclusió del professor/a que les presenta així com que s’apreciï i es pugui valorar la feina feta per l’alumnat.

 

PREMIS

Per a la MODALITAT A

1r premi:  curs de formació de dues setmanes patrocinat pel British Council. Si el candidat tria fer-lo al Regne Unit, el premi inclou també l’allotjament. El transport i la manutenció són a càrrec del guanyador/a.

Accèssit:  val de 200 eur en material de la llibreria COME IN.

Pera  la MODALITAT B

1r premi: un tablet

Accèssit:  val de 100 eur en material de la llibreria COME IN

Per la MODALITAT C

1r premi: val de 300 eur en material de la llibreria COME IN

Accèssit:  val de 100 eur en material de la llibreria COME IN

 

JURAT I VEREDICTE

El jurat estarà format per membres de la Junta d’APAC i els assessors/es que consideri oportú. El resultat es farà públic durant l’Opening Session de les Jornades 2018 i es comunicarà amb antelació suficient als guanyadors/es per tal que puguin assistir a l’acte de lliurament. Aquesta acta es publicarà en la revista d’APAC corresponent.

PROCEDIMENTS

La llengua vehicular del concurs és l’anglès.

En totes les candidatures hi haurà de constar:

-         La modalitat a què es presenten

-         Nom complet del candidat/a o de la persona responsable de presentar el treball

-         Nivell educatiu o curs (en el cas de la modalitat C)

-         Adreça postal, email o telèfon de contacte.

-         Nom , adreça i telèfon del centre educatiu, si escau.

Les candidatures es poden presentar durant tot l’any, fins al 15 de gener de 2018, en suport paper (en mà o per correu postal) o electrònic a les oficines de l’APAC.

c/Girona 53, baixos, 08009 Barcelona

info@apac.es646267456 (en horari d’oficina)

APAC es reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats a la revista i/o al seu web.

APAC no es responsabilitza dels treballs no recollits abans del 30 de maig de 2018.

Aquestes bases anul·len les bases publicades anteriorment.


Previous Awards: 2008, 20092010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016